Dofinansowanie dla mieszkańców do przyłączy kanalizacyjnych NIE OBJĘTYCH projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Ww. projekt nie obejmował podłączenia do kanalizacji sanitarnej działek niezabudowanych, jednakże gęsto rozmieszczone studnie rewizyjne na przedmiotowej sieci umożliwiają nowym mieszkańcom Gminy podłączenie do kanalizacji sanitarnej zgodnie
z
pkt. 2 art. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Odpowiednio do ww. ustawy realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt ubiegający się o przyłączenie, tak więc Właściciele nieruchomości, którzy nie zostali objęci przedmiotowym projektem w celu podłączenia
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej winni:
 1. złożyć wniosek o wydanie warunków  technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, do którego należy dołączyć 2 egzemplarze mapy zasadniczej, ewidencyjnej, oryginalnej i aktualnej z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz określić numer i lokalizację działki, której wniosek dotyczy,
 2. na podstawie ww. warunków opracować projekt przyłącza, który następnie należy uzgodnić w tut. Zakładzie,
 3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w Rejonie Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. tut. Zakładu pisemnie (druk otrzymają Państwo w załączeniu) lub na adres mailowy: sekretariat@zim.com.pl.
 4. Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 5. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego wyłączenia, lub przeznaczy go na cele nie związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych).
 6. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego i podłączeniu przewodów do studni przyłączeniowych (przyłącze w stanie odkrytym, bez połączenia z miejską siecią) oraz po wykonaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej, należy zgłosić pisemnie
  w ZIM Sp. z o.o. gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotowego przyłącza (druk otrzymają Państwo w załączeniu). Koszt opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej współfinansowany będzie przez Urząd Miasta
  wg odrębnego regulaminu.
 7. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości i odnotowany w Protokole odbioru końcowego.
 8. Po pozytywnym odbiorze końcowym, w Dziale Zbytu w tut. Zakładzie należy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a ZIM Sp. z o.o.. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.
 9. Istnieje możliwość ubiegania się w Urzędzie Miasta o uzyskanie dotacji celowej
  na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie do 6 miesięcy od daty wystawienia pisma informacyjnego
  ZIM Sp. z o. o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 32 48 556.
Wnioski wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej www.mikolow.eu oraz www.zim.com.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym tut. Zakładu pod następującymi numerami telefonów: 032 218 05 58, 032 226 85 04
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.