Informacje JRP

Beneficjent - Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. - jest spółą prawa handlowego, w której 100% w pełni opłacanych udziałów ma Gmina Mikołów. Wyznaczono  Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO),w osobie Prezesa Zarządu ZIM oraz jego Zastępcę w osobie Wiceprezesa Zarządu ZIM. Biorąc pod uwagę zakres Przedsięwzięcia, a w szczególności specyfikę przygotowania i nadzoru zadań finansowych ze środków FS dalece odbiegającą od typowych działań w tym zakresie, Zarząd ZIM powołał w dniu 22.05.2007r. Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Zadaniem JRP jest opracowanie wniosku z pełną dokumentacją do Komisji Europejskiej oraz przygotowanie i monitorowanie procesu realizacji przedsięwzięcia.

Efektem pracy JRP będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Mikołów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.


JRP funkcjonuje w ramach trzech zespołów, kierowanych przez Kierownika:

Zespół Techniczny (JRP/T)  

    Zespół  Techniczny jest w szczególności odpowiedzialny  za:

 • realizacja Projektu w zakresie rzeczowym zgodnie Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym,
 • sprawowanie właściwego nadzoru nad rzeczową realizacją umów z Wykonawcami zgodnie z polskim prawem budowlanym, Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia,
 • bieżące informowanie Kierownika JRP o występujących trudnościach w realizacji zadań wyznaczonych dla JRP/T,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej,
 • weryfikacja faktur pod wzgledem merytorycznym,
 • weryfikacja i odbiór projektów budowlanych dla Zadań objętych Projektem wraz ze  wszystkimi  opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi poprzez przepisy prawa polskiego oraz zapewnienie i przedkładanie Wykonawcom dokumentacji projektowych w zakresie ustalonym w podpisanych umowach,
 • ścisła współpraca z Wykonawcami i nadzór inwestycyjny udostępnianie wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów oraz terminowe opiniowanie przedłożonych zgodnie z umową dokumentow,
 • współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących powierzonego zakresu zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi uregulowaniami,
 • nadzór i udział w testach, uruchomieniach i próbach końcowych części lub całości zadań wchodzących w skład Projektu,
 • zapewnienie wglądu w realizację techniczną Projektu w każdej jego fazie przedstawicielom KE, IP, IZ, IPZ I, IPZ II w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego,


Zespół Organizacyjny  ( JRP/O)   

Zespół  Organizacyjny jest w szczególności odpowiedzialny  za:  

 •  terminowe  przygotowanie dla NFOŚiGW sprawozdań z realizacji Projektu ( na papierze i w wersji elektronicznej) wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu, tworzenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu a koniecznych dla regularnych kontroli przeprowadzanych przez Instytucje i inspektorów KE, IP, IZ, IPZ I, IPZ II, prowadzenie terminarza spotkań oraz sporządzanie notatek z narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu,
 • ewidencjonowanie korespondencji zgodnie z instrukcja obiegu dokumentów,
 • podjęcie odpowiedzialności za przechowywanie i zabezpieczenie całej dokumentacji przez okres 3lat po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z FS,
 • sporządzanie i aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Projektu,
 • sporządzanie dokumentów przetargowych niezbędnych do wyłonienia Wykonawców poszczególnych Zadań zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Umowy z Wykonawcą,
 • udział w pracach Komisji Przetargowej,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania Projektu, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia MAO,
 • zapewnienie wglądu w dokumentacje Projektu w każdej jego fazie przedstawicielom KE, IP, IZ, IPZ I, IPZ II w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego,
 • monitorowanie osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych Projektu zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej,
 • prowadzenie strony internetowej i jej aktualizacja,współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu,
 • bieżące informowanie Kierownika JRP o występujących trudnościach w realizacji zadań wyznaczonych dla JRP/O,
 • prowadzenie działań informacyjno - promujących dotyczących Projektu zgodnie z ,,Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjno - promujących dotyczących  przedsięwzięć funduszu Spójności",     


Zespół Finansowy(JRP/F)

Zespół  Finansowy jest w szczególności odpowiedzialny  za:

 • prowadzenie rachunkowości Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie Projektu,
 • prowadzenie odrębnej księgowości Projektu,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z finansowym zarządzaniem Projektem przez okres, co najmniej 3 lat następujących po roku, w którym nastąpiło przekazanie ostatniej transzy środków z Funduszu Spójności,
 • sprawowanie właściwego nadzoru nad realizacją finansową Umów z Wykonawcami zgodnie z zapisami odpowiednich Umów i Planem Płatności, w szczególności terminowej realizacji płatności oraz właściwego wykorzystania przekazanych środków,
 • weryfikacja faktur pod względem formalno – rachunkowym oraz prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania,
 • zapewnienie wglądu w realizację finansową Projektu w każdej jego fazie przedstawicielom KE, IP, IZ, IPZ I, IPZ II   w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym organom kontrolnymupoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego,
 •  przekazywanie do NFOŚiGW wniosków o płatność w terminach wynikających z Planu Płatności,
 • opracowanie i przedstawienie w NFOŚiGW raportów okresowych dotyczących realizacji Projektu, przygotowanie i aktualizacja Planu Płatności,
 • dokonywanie zwrotu całości lub części płatności w przypadku naruszenia zasad i warunków realizacji Projektu,
 • bieżące informowanie Kierownika JRP o występujących trudnościach w realizacji zadań wyznaczonych dla JRP/F,
 • współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu.