Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU FILMOWEGO DLA PROJEKTU PN.: „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW”

 

 

 I. Organizator Konkursu:

Organizatorem Konkursu na przygotowanie materiału filmowego dla Projektu pn. ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno

- ściekowej miasta Mikołów”  jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, 41 – 190 Mikołów, www.jrp.zim.com.p

zwany dalej „Organizatorem”.

II. Adresaci Konkursu:

Uczniowie mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjum.

 III. Cel i przedmiot Konkursu:

1.    Celem Konkursu jest:

a)    Przygotowanie materiału filmowego dotyczącego projektu  pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta                            Mikołów”

b)    kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem

c)    budowa postaw pro ekologicznych

IV. Warunki Ogólne:

1.     Niniejszy Regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady konkursu.

2.     Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie  internetowej www.jrp.zim.com.pl;

3.     Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mikołów.

4.     Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu
                  i akceptują jego postanowienia.

V. Czas trwania konkursu:

1.     Konkurs trwa od lipca  do listopada 2011r., przy czym Uczestnicy mają możliwość zgłaszania filmu konkursowego do dnia 28                              października 2011r.

VI. Uczestnictwo w Konkursie.

1.              Konkurs podzielony jest na 2 grupy wiekowe: pierwsza to uczniowie szkół  
                           podstawowych klasy od 4 do 6,a druga to uczniowie gimnazjum.

2.              Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie przesyłając tylko jeden
                           film trwający nie dłużej niż 60 sek.

3.              W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Jednostki Realizującej Projekt,
                           członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

4.              Udział w Konkursie jest bezpłatny.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem
                           w Konkursie ponoszone są przez Uczestnika.

5.              Organizator nie stwarza ograniczeń, co do techniki tworzenia filmu.

6.              Film nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych
                           z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi

7.              Film nie  może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
                           i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

8.              W przypadku stwierdzenia , że Film Konkursowy nie spełnia któregokolwiek
                           z powyższych warunków, Film Konkursowy zostaje wykluczony z Konkursu,
                           a Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.

9.              Film można przesłać pocztą elektroniczną na adres: jrp@zim.com.pl, z zaznaczeniem
                           w temacie tytułu ,,KONKURS” lub  na płycie CD pocztą na adres Zakładu Inżynierii
                           Miejskiej Sp. z o.o. ul.Kolejowa 4, 41 – 190 Mikołów, z dopiskiem ,,KONKURS’’,

10.           Każdy Uczestnik musi wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu,  podpisany przez
                          opiekuna, dotyczący danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica,
                          numer, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, adres e-mail.

VII. Rozwiązanie konkursu oraz nagrody:

1.     Do 28 października 2011r można przesyłać film wraz z formularzem zgłoszeniowym.

2.     Do 31 października 2011r. Komisja Konkursowa  dokona wyboru 15 filmów w każdej grupie wiekowej, zakwalifikowanych do części                     finałowej konkursu, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.jrp.zim.com.pl

3.     Do 30 listopada odbywać się będzie głosowanie internautów na zakwalifikowane do części finałowej filmy.

4.     Zwycięzcą Konkursu będzie uczestnik, którego film będzie miał najwięcej odsłon. Wśród użytkowników portalu internetowego                               www.jrp.zim.com.pl

5.     W dniu 5 grudnia Komisja Konkursowa podliczy ilość unikalnych użytkowników dla każdego filmiku i  nastąpi wyłonienie 3 filmików

w każdej  grupie wiekowej.

6.     Opublikowanie listy laureatów Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu . Lista zostanie opublikowana                     na stronie www.jrp.zim.com.pl.  Każdy z laureatów zostanie poinformowany pisemnie.

7.     Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę (w każdej grupie wiekowej):

I miejsce : laptop z oprogramowaniem  + aparat fotograficzny

II i III miejsce. miejsce aparat fotograficzny

Wszyscy uczestnicy, którzy dostali się do finału otrzymają zestawy upominkowe.

NAGRODA dla szkoły podstawowej i gimnazjum  których uczestnicy zajmą I miejsca: zestaw multimedialny składający się z projektora,

ekranu,  wskaźnika i laptopa.

Nagrody nie podlega zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.

8.     Zwycięski film zostanie umieszczony w portalu www.jrp.zim.com.pl , w dziale ,,FILM”, a laureaci z każdej grupy wiekowej wystąpią

w programie telewizyjnym.

9.     O miejscu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie,
                  a dodatkową informację będzie można uzyskać na stronie internetowej Organizatora.

VIII. Komisja Konkursowa

1.       W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad
                    prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła do 28 października 2011roku
                    Komisję Konkursową, która składać będzie się   z  przedstawicieli Organizatora i Urzędu
                    Miasta Mikołów. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie www.jrp.zim.com.pl

Skład komisji konkursowej

IX. Postanowienia końcowe:

  1. Przystępując do Konkursu uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z autorstwem przedmiotu Konkursu.
  2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.jrp.zim.com.pl i w Gazecie Mikołowskiej imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym z laueratów Konkursu
  3. Uczestnicy Konkursu, wysyłając dane zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez ZIM Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do przesłanego materiału na Organizatora konkursu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Załącznik - dane uczestnika

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie,

wszystkim życzymy powodzenia,

i wesołej zabawy w tworzeniu !