Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „EKOBAJANIE – Zilustruj bajkę pt. "Przygoda Kaczorka Czyścioszka"


I. Organizator konkursu:

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów, www.jrp.zim.com.pl zwany dalej „Organizatorem”.

II. Adresaci konkursu:

Dzieci przedszkolne i uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z Gminy Mikołów.

III. Cel konkursu:

a) ukierunkowanie uwagi uczniów podstawówek od 1-3 oraz przedszkolaków na zmiany
w ich otoczeniu związane z wdrażaniem projektu ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów”,
b) kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem,
c) budowa postaw pro ekologicznych,
d) popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, jednocześnie promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV. Warunki Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin konkursu plastycznego, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udziału w konkursie plastycznym.
2. Treść Regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jrp.zim.com.pl
3. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mikołów.
4. Do Konkursu mogą przystąpić dzieci, których opiekunowie zapoznali się z Regulaminem plastycznego i akceptują jego postanowienia.

V. Czas trwania Konkursu:

Konkurs plastyczny trwa od 3 września do 29 października 2012 r. Uczestnicy konkursu plastycznego mają możliwość składania prac do dnia 19 października 2012 r. W dniach od 23 października do 24  października 2012r. nastąpi ocena i wybór najlepszych prac konkursowych.

VI. Tematyka prac plastycznych:

Uczestnicy z obu grup wiekowych mają za zadanie stworzenie ilustracji do bajki pt. „Przygoda Kaczorka Czyścioszka”, która jest dostępna na stronie projektu www.jrp.zim.com.pl.

VII. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Konkurs podzielony jest na 2 grupy: pierwsza to przedszkolaki z mikołowskich placówek,
a druga to uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 z Gminy Mikołów.
2. Każde dziecko może przygotować w Konkursie plastycznym tylko jedną pracę.
3. Organizator nie stwarza ograniczeń, co do techniki tworzenia prac plastycznych
(np.: ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki, plastelina itp. ), technikę zostawiając do wyboru Uczestnikom.
4. Prace powinny mieć format A4 i być wykonane na papierze z bloku rysunkowego lub technicznego. Prace powinny być oznakowane nadanym kodem.
5. Każda z placówek, o których mowa w pkt. VII ppkt. 1, biorące udział w Konkursie organizowanym przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o., mają za zadanie wytypowanie 15 prac konkursowych i przesłanie ich do siedziby Organizatora do 19 października 2012 roku. Prace te powinny być wytypowane w placówce według poniższych wytycznych:

W trakcie zajęć nauczyciel lub wychowawca przedszkolny, ma za zadanie przeczytanie dzieciom konkursowej bajki pt.”"Przygoda Kaczorka Czyścioszka", prosząc o przygotowanie ilustracji w dowolnej technice plastycznej.
Następnie w placówce zostaje przeprowadzony wewnętrzny konkurs, podczas którego zostanie wytypowanych 15 prac reprezentujących placówkę.
Każda z placówek, biorących udział w Konkursie, dostanie 15 unikalnych, wybranych losowo liczb, które będą wysłane na głównego maila placówki. Liczby te będą stanowiły część kodu, którym będą oznakowane prace konkursowe. Kod oznakowania dla szkół podstawowych to SP/unikalny numer, np.: SP/256.
Kod oznakowania dla przedszkoli to P/unikalny numer, np.: P/14.
Kody powinny być umieszczone z przodu pracy w prawym, dolnym rogu,
Oznaczone odpowiednim kodem prace powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie opisanej hasłem: Prace konkursowe na konkurs plastyczny EKOBAJANIE – Zilustruj bajkę "Przygoda Kaczorka Czyścioszka ".
Jednocześnie placówka przygotuje tabelkę z danymi ucznia i odpowiadającym mu kodem według poniższego wzoru:

Pieczątka placówki

lp.1
Kod SP/256    
Imię i nazwisko Jan Kowalski
Podpis, Pieczątka imienna

Wydrukowany formularz powinien byś umieszczony w osobnej zaklejonej kopercie opisanej: „Kody”.
W kopercie „Kody” powinny znajdować się również oświadczenia opiekunów prawnych dziecka  (do pobrania poniżej), na kopertach nie mogą znajdować się dane placówki.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem
w Konkursie ponoszone są przez Uczestnika.
7. Prace nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.
8. Prace plastyczne nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
9. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, zostanie ona wykluczona z Konkursu, a Uczestnik traci prawo do udziału
w Konkursie.
10. Konkursowe prace wraz z kopertą ,,Kody” należy dostarczyć do siedziby firmy na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów, do sekretariatu pokój nr 107 do 19 października 2012 roku według wytycznych w pkt. VI, podpunkt 5.

VIII. Rozwiązanie konkursu oraz nagrody:

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 19 października 2012 r. do siedziby organizatora konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac plastycznych, po jednej z każdej placówki biorącej udział w Konkursie do 24 października 2012r. Wyniki konkursu, w ciągu pięciu dni od dnia rozstrzygnięcia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.jrp.zim.com.pl Dodatkowo każda placówka zostanie poinformowana
o wyborze Laureata.
3. Jako kryterium oceny Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość i oryginalność pracy konkursowej, jak również jakość i stopień trudności wykonania.
4. Zwycięzca Konkursu z każdej placówki otrzyma nagrodę za pierwsze miejsce tj. zestaw do malowania w drewnianym pudełku wraz z okolicznościowym dyplomem. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną. Dodatkowo wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają podarunek.
5. Zwycięskie prace zostaną umieszczone w portalu www.jrp.zim.com.pl
6. O miejscu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, oraz na stronie internetowej Organizatora.

IX. Komisja konkursowa:

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła do 1 października 2012 roku Komisję Konkursową.
2. Każdy członek Komisji będzie miał do dyspozycji ilość punktów od 1 do 15. Członek Komisji może ocenić każdą pracę tylko raz, przydzielając jej odpowiednią ilość punktów.

X. Postanowienia końcowe:

1. Przystępując do Konkursu uczestnik przekazuje na rzecz Organizatora Konkursu prawa autorskie do wykonanej w ramach konkursu pracy oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z autorstwem pracy konkursowej.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy jednocześnie zgadzają się na nieodpłatne udzielenie prawa na druk w różnego rodzaju publikacjach oraz na używanie ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowanie prac na wystawach poświęconych popularyzacji funduszy unijnych.
3. Uczestnicy Konkursu, wysyłając dane zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez ZIM Sp. z o. o., zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzanego postępowania konkursowego.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do przesłanego materiału na Organizatora Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, wszystkim życzymy powodzenia i wesołej zabawy w tworzeniu !

Załączniki

Dane uczestnika - formularz

Oświadczenie