Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU FILMOWEGO DLA PROJEKTU PN.: „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW”


I. Organizator Konkursu:

Organizatorem Konkursu na przygotowanie materiału filmowego dla Projektu pn. ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów” jest Zakład Inżynierii Miejskiej
Sp. z o. o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, 41 – 190 Mikołów, www.jrp.zim.com.pl

zwany dalej „Organizatorem”.

II. Adresaci Konkursu:

Uczniowie mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjum.

III. Cel Konkursu:

a) przygotowanie materiału filmowego dotyczącego projektu  pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta  Mikołów”,
b) ukierunkowanie uwagi młodzieży na zmiany w ich otoczeniu związane z wdrażaniem projektu pn. ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów”,
c) kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem,
d) budowa postaw pro ekologicznych,
e) popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, jednocześnie promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV. Warunki Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady udziału w konkursie.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.jrp.zim.com.pl;
3. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Mikołów.
4. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia.

V. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa od 3 września do 28 grudnia 2012r.

VI. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie reportażu filmowego na temat projektu pn. „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW”. Reportaż powinien dotyczyć tematów związanych z ekologią i ochroną środowiska w Mikołowie i okolicy.
2. Konkurs podzielony jest na 2 grupy wiekowe: pierwsza to uczniowie szkół  podstawowych klasy od 4 do 6, a druga to uczniowie gimnazjum.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie przesyłając tylko jeden film trwający nie dłużej niż 3 minuty.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszone są przez Uczestnika.
6. Organizator nie stwarza ograniczeń, co do techniki tworzenia filmu.
7. Film nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi
8. Film nie  może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
9. W przypadku stwierdzenia , że Film Konkursowy nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, Film Konkursowy zostaje wykluczony z Konkursu, a Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.
10. Film można przesłać pocztą elektroniczną na adres: jrp@zim.com.pl, z zaznaczeniem w temacie tytułu ,,KONKURS” lub  na płycie CD pocztą na adres Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4, 41 – 190 Mikołów, z dopiskiem ,,KONKURS’’.
11. Każdy Uczestnik musi wypełnić i przesłać wraz z filmem:
załącznik nr 1 do Regulaminu, podpisany przez opiekuna, dotyczący danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, adres e-mail,
Oświadczenie o prawie do wykorzystania wizerunku
Oświadczenie dot. praw autorskich do filmu.

Dokumenty do pobrania na stronie www.jrp.zim.com.pl

VII. Rozwiązanie konkursu oraz nagrody:

1. Do 23 listopada 2012 r. należy przesłać film wraz z formularzem zgłoszeniowym.
2. Do 28 listopada 2012 r. Komisja Konkursowa  dokona wyboru do 15 filmów w każdej grupie wiekowej, zakwalifikowanych do części finałowej konkursu, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.jrp.zim.com.pl
3. Od  28 listopada do 28 grudnia 2012 r. odbywać się będzie głosowanie internautów na filmy które zostały zakwalifikowane do finału.
4. Zwycięzcą Konkursu będzie uczestnik, którego film będzie miał najwięcej punktów w głosowaniu internetowym oraz głosowaniu Komisji Konkursowej. Wśród użytkowników portalu internetowego www.jrp.zim.com.pl
5. Opublikowanie listy laureatów Konkursu, nastąpi w ciągu dwóch dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Lista zostanie opublikowana na stronie www.jrp.zim.com.pl.  Każdy z laureatów zostanie poinformowany pisemnie.
6. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę (w każdej grupie wiekowej):

I miejsce: laptop z oprogramowaniem  + aparat fotograficzny

II i III miejsce aparat fotograficzny

Wszyscy uczestnicy, którzy dostali się do finału otrzymają zestawy upominkowe.

7. NAGRODA dla szkoły podstawowej i gimnazjum  których uczestnicy zajmą I miejsca: zestaw multimedialny składający się z projektora, ekranu, wskaźnika i laptopa.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
9. Zwycięski film zostanie umieszczony w portalu www.jrp.zim.com.pl , w dziale ,,FILM”.
10. O miejscu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, a dodatkową informację będzie można uzyskać na stronie internetowej Organizatora.

VIII. Komisja Konkursowa

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła do 23 listopada 2012roku Komisję Konkursową, która składać będzie się z przedstawicieli Organizatora i Urzędu Miasta Mikołów. Skład Komisji zostanie opublikowany na stronie www.jrp.zim.com.pl

IX. Postanowienia końcowe:

1. Przystępując do Konkursu uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych związanych z autorstwem przedmiotu Konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.jrp.zim.com.pl i w Gazecie Mikołowskiej imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym z laureatów Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu, wysyłając dane zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez ZIM Sp. z o. o., zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw autorskich do przesłanego materiału na Organizatora konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6. Załącznik - dane uczestnika wraz w oświadczeniami.

DANE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, wszystkim życzymy powodzenia i wesołej zabawy w tworzeniu !